Algemene Voorwaarden

 

1. Onderstaande voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

 

2. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand.

 

3. Prijzen kunnen ten allen tijde gewijzigd worden, afhankelijk van de projectomvang, werktijd en aanpassingen. Dit steeds in samenspraak met de klant en na akkoord.
Aanpassingen aan het ontwerp worden tot 3x toe zonder meerkost doorgevoerd.
Daarna wordt er een kost van 25 euro per aanpassing aangerekend.

 

4. De goederen en diensten worden op kosten en op risico van de koper vervoerd.

 

5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet toekomen binnen de 7 dagen na levering.

 

6. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de goederen/diensten aanvaardt en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn.

 

7. De diensten/goederen zijn contant betaalbaar of via overschrijving ten laatste 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

 

8. De geleverde diensten/goederen blijven eigendom van From Scratch zolang de volledige prijs niet betaald is. From Scratch behoudt het recht om de diensten/goederen voor uitsluitend eigen commerciële doeleinden te gebruiken.

 

9. Bij annulering of gebrek aan betaling van de factuur op de 5de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door From Scratch van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring ontbonden worden. Dit alles onverminderd het betalen van een schadevergoeding van 100% van het totale factuurbedrag door de ingebreke gebleven koper.

 

10. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Om u zo een best mogelijke ervaring te geven maakt deze website gebruik van cookies, meer info kan je vinden in onzeprivacy policy